Agallamh

Múinteoir Portráidíochta
Pr. Jean-Pierre Chabriat
Comhairleoir i gComhairle Réigiúnach atá freagrach as aistriú fuinnimh, Oileán Reunion

Cad é d’anailís ar staid fuinnimh reatha an oileáin faoi mar a sheasann sé?

I rith 2022, ag tógáil fuinneamh iomlán an oileáin san áireamh, tá 14 % d’fhuinneamh an oileáin á ghiniúint ar an oileán ó fhoinsí fuinneamh in-athnuaite. Ciallaíonn sé seo go bhfuil 86 % á sholáthar ó na foinsí a úsáideann carbón. Tá an céatadán seo suntasach agus tá leochaileacht ag baint leis seo nach mór dúinn aird a thabhairt air.

Mar sin féin tuigeann an pobal an dúshlán a bhaineann le neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach d’oileán Reunion. Tá ár gcomhthionól náisiúnta tar éis reachtaíocht a chur i bhfeidhm, cód fuinnimh L-100-4, mír 8, chun “Neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach faoi 2030”. Chomh maith leis sin bhí cuspóir gearrthéarmach ann chun “50 % d’fhuinneamh in-athnuaite a bheith á ghiniúint faoi 2020”. Táimid anois i 2022, agus níl ach 14% d’fhuinneamh in-athnuaite á ghiniúint ag an oileán, sin easnamh do 36%.

Ardaíonn sé seo ceisteanna gan dabht. An raibh an plean gníomhaíochta agus na hacmhainní a bhí curtha lena chéile ag an am mícheart? An raibh easpa uaillmhéine i gceist ag na páirtithe leasmhara? An raibh na spriocanna neamhréalaíoch? An raibh constaicí teicneolaíochta i gceist?

Cuireann na dúshláin seo iallach ar gach gníomhaí san earnáil fuinnimh a thuilleadh a dhéanamh maidir le:

  • Oibriú as lámha a chéile
  • Ár meoin a athrú
  • Na spriocanna a fheabhsú
  • Páirt níos mó a ghlacadh inár bhfreagracht shóisialta
  • Meas a bheith againn ar theorainn náisiúnta in earnáil an fhuinnimh

Sa bhliain 2030, ba cheart go mbeadh gach aon tír ábalta 100% dá gcuid fuinneamh a ghiniúint ó fhoinsí fuinnimh in-athnuaite! Sin é an dúshlán ba cheart dúinn díriú isteach air i dteannta a chéile.

Cad iad spriocanna fuinnimh don oileán?

Is é an sprioc ná neamhspleáchas fuinnimh a bhaint amach don oileán. Is saincheist é seo maidir le fuinneamh a ghiniúint agus is dúshlán ollmhór é a bhfuil dualgas orainn ar fad é seo a chur chun cinn i dteannta a chéile.

Ar thaobh amháin, ní mór dúinn ár n-úsáid fuinnimh a rialú, go háirithe maidir lenár dtithe cónaithe, agus ar an taobh eile, ní mór dúinn a bheith airdeallach ar an aistriú go foinsí fuinnimh in-athnuaite. Gan dabht is aistriú é seo a bhaineann leis an bhfuinneamh glas.

Cad iad na sócmhainní atá ag an oileán le haghaidh aistriú fuinnimh?

Tá Uachtarán an Réigiúin Huguette Bello tar éis tacaíocht a thabhairt don aistriú go foinsí fuinnimh in-athnuaite, rud a chabhróidh go mór leis an aistriú seo.

Ina theannta sin, tá oileán Reunion tar éis na comhlachtaí soláthar leictreachas a thabhairt lena chéile chun gealltanais a thabhairt maidir le slándáil soláthar fuinnimh chomh maith le forbairt a dhéanamh ar fhuinnimh in-athnuaite. Tá plean gníomhaíochta do straitéis aistrithe fuinnimh ag an oileán, agus tá clár cuimsitheach sa phlean chun an straitéis seo a chur i bhfeidhm. Is féidir linn roghanna a dhéanamh maidir lenár n-úsáid fuinneamh agus athbhreithniú a dhéanamh go rialta chun go mbeimis ag cloí le spriocanna na straitéise aistrithe fuinnimh seo.

Ina theannta sin, tá eacnamaíoch láidir ar an oileán, tá caighdeán ard oideachais agus taighde le fáil ar an oileán chomh maith. Tá taithí ag an oileán ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite éagsúla, bídís ina cumhacht hidrileictreach, cumhacht gréine nó bithmhais.

Is moladh maith é ionad a bhunú chun nuálaíochtaí san fhuinneamh in-athnuaite agus an teicneolaíocht glic a chur chun cinn. Tabharfaidh sé seo spreagadh do mhuintir an oileáin forbairt a dhéanamh ar fhoinsí fuinnimh in-athnuaite in earnáil an fhuinnimh ghlais.

Conas a bhreathnaíonn Réigiún Reunion ar na tograí a chuirtear i gcrích ar oileáin eile an Aontais Eorpaigh?

Táimid airdeallach ar na straitéisí atá in úsáid ag oileáin eile an Aontais Eorpaigh. Go háirithe, tugaimid aird ar leith ar shamhail fuinnimh oileán Mhaidéara.

I ngach cás, beidh ar gach oileán bainistiú a dhéanamh ar mheascán fuinnimh lena n-áirítear táirgeadh lárnach fuinnimh chomh maith le foinsí fuinnimh éagsúla eile. Cabhraíonn na córais dhigiteacha leis seo, mar go beimid ábalta meascán do na foinsí fuinnimh a úsáid go laethúil.

I do thuairimse, conas a d’fhéadfadh an togra REACT cabhrú leis an aistriú fuinnimh ar oileán Reunion?

Díríonn an togra REACT ar na nuálaíochtaí a bhaineann leis an ngrille leictreachas, ag baint úsáid as teicneolaíochtaí glice. D’fhéadfadh na réitigh dhigiteacha agus chliste seo deis a thabhairt dúinn an córas fuinneamh leictreach a bhainistiú níos fearr. D’fhéadfaidís chomh maith comharchumainn fuinnimh áitiúla a tharraingt isteach chun bainistiú a dhéanamh ar éilimh agus úsáid an fhuinnimh ar an oileán. Tá acmhainní ag oileán Reunion maidir leis an bpoitéinseal chun fuinneamh in-athnuaite a fhorbairt agus neamhspleáchas oileánda a bhaint amach sa todhchaí.

Archives