24 PÁIRTNÉIRÍ Ó 11 TÍR SAN AE

Ionadaithe pobail ó na hoileáin, údaráis réigiúnacha, DSO/ESCO, soláthraithe teicneolaíochta, lucht acadúil agus RTOanna.

Chun réiteach REACT a léiriú agus chun macasamhlú a dhéanamh air, tá na grupaí seo a leanas bailithe ag an togra- ionadaithe pobail ó na hoileáin, údaráis réigiúnacha, DSO/ESCO, soláthraithe teicneolaíochta, lucht acadúil agus RTOanna ó 11 tír: An Spáinn, Éire, An Iodail, An Ostair, An Ghearmáin, An tSualainn, An Ollainn, An Ghréig, An Ríocht Aontaithe, An Fhrainc agus an tSeirbia. Ta siad tagtha le chéile mar ghrúpa de pháirtnéirí bunaithe ar na tograí píolótacha agus na hoileáin a leanfaidh iad chun aeráidí agus réigiúin socheacnamaíochta difriúla a chuimsiú agus leis an saineolas riachtanach acu chun an réiteach sin a chur i bhfeidhm go teicniúil leis na córais atá ann.

VEOLIA

Comhordaitheoir an togra REACT. Saineolaí ar réitigh bainistíochta fuinnimh. Seirbhísí ESCOMar chomhordaitheoir an togra, beidh siad i gceannas ar ghníomhaíochtaí teicniúla agus riaracháin an togra agus tacóidh siad le baill an chuibhreannais torthaí comhoibríocha a bhaint amach. Agus é ar cheann de na ESCO's agus na BRP's náisiúnta is mó sa Spáinn (Páirtí Ionadaíoch Iarmhéideach) giarálfaidh VEOLIA a saineolas oibreora eangaí agus soláthróir fuinnimh chun REACT a chur le linn na céime pleanála ach níos mó fós le linn an bhonneagair RES / stórála a imscaradh agus a oibriú.

NUIG

Eolas ar réamhaisnéis éilimh fuinnimh téimh / fuaraithe, samhaltú foirgneamh agus insamhalta feidhmíochta fuinnimh. Múnlaí bosca liath a fhorbairt le haghaidh bainistíocht agus rialú optamaitheTrí chúlra a bheith aige i dtaighde feidhmeach a bhaineann le réimse an fhuinnimh, ag déileáil leis an earnáil chónaithe agus neamh-chónaitheach, rannchuideoidh NUIG le saineolas agus eolas i réamhaisnéis an éilimh ar fhuinneamh téimh / fuaraithe, samhaltú foirgneamh agus insamhalta feidhmíochta fuinnimh. Thairis sin, beidh sé i gceannas ar fhorbairt na samhlacha bosca liath atá riachtanach chun an lúb a dhúnadh idir halgartaim optamaithe roimh ré agus rialú agus bainistíocht iarbhír trealaimh in-situ.

ESB NETWORKS

Oibreoir Eangaí & Soláthraí Fuinnimh do phíolótach Oileáin ÁrannSoláthraíonn ESBN, a fheidhmíonn mar sholáthraí leictreachais náisiúnta na hÉireann agus DSO, agus a oibríonn ó ghiniúint, thar tharchur agus dáileadh go soláthar, an leictreachas chuig Oileáin Árann agus is ionann é agus ceann de na príomhpháirtithe leasmhara sa chás úsáide seo. Thairis sin, giarálfaidh sé a saineolas oibreora eangaí agus soláthróir fuinnimh chun REACT a chur le linn na céime pleanála ach níos mó fós le linn an bhonneagair RES / stórála imlonnaithe agus oibríochta atá le húsáid.

SEAI

Creatlach agus reachtaíocht rialála fuinnimh in-athnuaite d’Éirinn agus don AEAgus í ina hionadaí do chomhlachtaí rialála idirnáisiúnta sa chuibhreannas, soláthróidh SEAI peirspictíocht thábhachtach i dtéarmaí creata rialála agus reachtaíochta i réimse an fhuinnimh in-athnuaite ní amháin in Éirinn, ach ar fud an AE freisin. Cuirfidh sé tacaíocht ar fáil do bhaill an chuibhreannais agus d’fhorbairtí REACT cloí leis na rialacháin atá ann cheana ach lena chinntiú go gcomhlíonfar iad maidir le hathruithe atá le teacht i rialacháin agus i gcreat reachtaíochta.

UDARAS NA GAELTACHTA

Ionadaí láithreán píolótach Oileáin Árann​Agus é ina údarás forbartha réigiúnach atá freagrach as forbairt eacnamaíoch agus sochtheangeolaíoch na gceantar Gaeltachta in Éirinn, beidh ról lárnach ag UNG do shuíomh píolótach na hÉireann in Oileáin Árann trí ghníomhú mar úinéir an láithreáin agus an droichead riachtanach a sholáthar idir réiteach REACT, forbróirí agus úsáideoirí deiridh. Ina theannta sin, scaoilfidh UNG an fhéidearthacht go mbeidh for-rochtain níos leithne ag smaoineamh ar oileáin feadh chósta thiar na hÉireann.

MITSUBISHI ELECTRIC

Réitigh nuálacha bunaithe ar chaidéal teasa do gach láithreán píolótach. Taighde a threorú chun an lúb rialaithe a dhúnadh idir giniúint, stóráil agus úsáid deiridh fuinnimhAgus iad ar an gcomhlach is mó ar domhan i gcórais uathoibrithe, aerchóirithe agus téimh do bhonneagair agus do cheantair mhóra, rannchuideoidh siad go príomha le suíomhanna píolótacha REACT le réitigh nuálacha bunaithe ar chaidéal teasa. Thairis sin, beidh MERCE i gceannas ar iarrachtaí taighde a bhaineann le lúb rialaithe a dhúnadh ag dul ó ghiniúint, ró-stóráil go dtí úsáid deiridh fuinnimh.

FRAUNHOFER

Ardchórais bainistíochta ceallraí & samhaltú stórála agus anailísíocht​Beidh FHG mar chuid den bhraisle cuibhreannas a dhéileálann le réitigh nuálacha stórála fuinnimh REACT agus, go háirithe, beidh sé i gceannas ar na hiarrachtaí taighde sa réimse seo mar aon le baill ón togra. Rannchuideoidh sé le fios gnó ar ardchórais bainistíochta ceallraí agus taithí i réimse na samhaltú stórais agus na hanailíse.

AIT

Tástáil agus Bailíochtú HIL (saotharlann SmartEST). Monatóireacht ar oibriú eangaí, meastachán ar staid dáileacháin agus braite lochtanna agus diagnóisic. Straitéis DR a fhorbairt.Beidh ról lárnach ag AIT i dtástáil agus i mbailíochtú réiteach REACT trí shaoráid tástála HIL iarbhír a thairiscint, mar chuid dá saotharlann SmartEST, mar aon leis an bhfios gnó agus an saineolas ábhartha maidir le monatóireacht ar oibriú eangaí, meastachán stáit dáilte agus braite lochtanna agus diagnóisic. . Thairis sin, beidh ról ríthábhachtach ag AIT freisin i bhforbairt na straitéise DR trí stiúradh a dhéanamh ar ghníomhaíochtaí fuinnimh éileamh fuinnimh agus réamhaisnéis soláthair.

FENIE ENERGIA

Oibreoir Eangaí & Soláthraí Fuinnimh do Phíolótaí Spáinneacha (Oileáin Chanáracha & Mallarca). Ionadaí láithreán píolótach Oileán MallarcaAgus iad ina mball de REACT oibreoirí eangaí agus soláthraithe fuinnimh, soláthróidh siad fios gnó agus saineolas ábhartha chun réitigh a imscaradh agus a chomhtháthú leis an mbonneagar eangaí comhfhreagrach. Chomh maith leis sin, ag gníomhú dó mar cheann de mhiondíoltóirí fuinnimh náisiúnta na Spáinne maidir le fuinneamh leictreach agus teirmeach, tá FEN dírithe ar fhuinneamh níos saoire agus níos glaine a sholáthar dá gcustaiméirí, agus an soláthar fuinnimh ar oileáin (mar na hOileáin Chanáracha) a choinneáil mar cheann de na príomhphointí dá bplean leathnúcháin. Faoi dheireadh, feidhmeoidh FEN mar úinéir an láithreáin phíolótaigh leantóra d’oileán Mallarca.

TEKNIKER

Sainmhíniú ar ailtireacht an chórais, nascacht leis an eangach cliste agus arduirlisí léirshamhlaithe EMS. Bonneagar cumasaithe RES a imscaradh agus a chomhtháthúCeann de na príomh-RTO's i REACT, giarálfaidh siad a thaithí fairsing agus a eolas ábhartha ón taighde agus ón tionscal araon ar chórais chasta, a n-ailtireachtaí agus paraidímí comhtháthaithe a úsáidtear le haghaidh feidhmchlár maidir le héifeachtúlacht fuinnimh fheabhsaithe, freagairt éilimh, srl. Go háirithe, díreoidh TEK maidir le sainmhíniú ar ailtireacht chórais, nascacht eangaí cliste agus arduirlisí léirshamhlaithe EMS, ach freisin imscaradh agus comhtháthú bhonneagair REACT.

SUMINISTROS ORDUÑA

Córais giniúna PV hibrideacha. Teicneolaíochtaí stórála fuinnimh agus fios gnó (réitigh ceallraí aigéad luaidhe VLA / VRLA)​Agus iad ar cheann de na dáileoirí agus na comhtháthaitheoirí is mó de threalamh speisialaithe, ardcháilíochta, PV / stórála sa Spáinn agus sa Phortaingéil, seachadfaidh siad chuig córais giniúna PV hibrideacha ar scála beag agus ar scála mór le REACT le tacaíocht leordhóthanach i gcéim chomhtháthú agus oibriú an chórais. Thairis sin, glacfaidh ORD ról lárnach maidir le teicneolaíochtaí stórála fuinnimh suaiteacha agus fios gnó ábhartha a sholáthar maidir lena gcomhtháthú agus an bhainistíocht is fearr agus go háirithe beidh sé freagrach as réitigh ceallraí aigéad luaidhe (VLA agus VRLA araon) a sholáthar.

AIELPA

Ionadaí láithreán píolótach na nOileán Canárach. Tacaíocht maidir le himscaradh agus for-rochtain do na hOileáin Chanáracha.Agus é ina chomhlachas réigiúnach de chomhlachtaí tionsclaíocha i réimsí fuinnimh agus cumarsáide, déanfaidh AIE ionadaíocht ar shuíomh píolótach na Spáinne ar oileán La Graciosa (an Spáinn). Thairis sin, soláthróidh AIE in éineacht le páirtithe leasmhara tionsclaíocha sa réigiún tacaíocht do REACT le linn chéim imlonnaithe an tionscadail agus cuirfidh sé ar chumas for-rochtana leathan réitigh fhorbartha ar oileánra iomlán na nOileán Canárach.

UPPSALA UNIVERSITET

Measúnú iarmharta teicneo-eacnamaíochta agus comhshaoil ​​saolré ar thograí RES. Straitéis iomlánaíoch DR. Ionadaí láithreán píolótach Oileáin GotlandTabharfaidh siad a chuid eolais agus saineolais fairsing go príomha ar mheasúnú tionchair theicneo-eacnamaíoch agus chomhshaoil ​​ar infheistíocht i dtionscadail RES ar scála beag agus ar scála mór, a chlúdóidh an saolré iomlán. Thairis sin, forbróidh siad straitéis iomlánaíoch DR ar leibhéal an phobail agus oibreoidh siad freisin ar mhodheolaíocht feabhsúcháin glactha teicneolaíochta trí cheardlanna ainmnithe. Faoi dheireadh, feidhmeoidh UPP mar úinéir an láithreáin phíolótaigh leantóra d’Oileán Gotland.

R2M SOLUTION

Seirbhísí saothraithe, bainistíocht IPR, anailís mhargaidh & ESCo do réigiún An tSairdínÓs rud é gur comhlacht innealtóireachta comhtháite agus ildisciplíneach é R2M, rannchuideoidh sé le REACT trí ghníomhaíochtaí Saothraithe, bainistíocht IPR, anailís mhargaidh agus seirbhísí ESCo a threorú. Chomh maith leis sin, agus í ina máthairchomhlacht de chuid R2M Energy, a rannán ESCO, a sholáthraíonn seirbhísí ESCo do Réigiún An tSairdín faoi láthair, soláthróidh sí taithí fhairsing agus fios gnó luachmhar maidir le forbairt seirbhíse REACT chomh maith le léargas ar shrianta beartais reatha agus nuálaíocht fhéideartha constaicí.

MIDAC

Teicneolaíochtaí stórála fuinnimh & fios gnó (ceallraí Li-Ion ardchumais, neamhdhíobhálach don chomhshaol)Is é an ról a bheidh acu go príomha ná teicneolaíochtaí stórála fuinnimh suaiteacha agus fios gnó ábhartha ar chomhtháthú ceallraí agus an bhainistíocht is fearr a sholáthar do REACT. Agus é ar cheann de na comhlachtaí is mó le rá san AE chun ceallraí ngluaisteán, cumhachta gluaiste agus stáiseanóireachta a tháirgeadh, seachadfaidh MID ceallraí litiam-ian (Li-Ion) ardchumais, neamhdhíobhálach don chomhshaol, atá oiriúnach chun an iomarca fuinnimh a tháirgeann RES a stóráil.

COMUNE DI CARLOFORTE

Úinéir píolótach San Pietro & for-rochtain do réigiún na SairdínAgus é mar an t-údarás bardasach áitiúil, beidh ról lárnach ag CCF maidir le láithreán píolótach REACT a sholáthar ar oileán San Pietro agus for-rochtain fhéideartha a sholáthar do réigiún iomlán An tSairdín.

TEESSIDE UNIVERSITY

Rannpháirtíocht agus iompar úsáideoirí. Straitéis DR & halgartaim seolta fuinnimh. Ionadaí láithreán píolótach Oileán WightAgus iad mar chuid de bhraisle acadúil REACT, beidh siad dírithe ar an sármhaitheas a bhaint amach i ngníomhaíochtaí taighde tionscadail agus, go háirithe, giarálfaidh siad a saineolas ar rannpháirtíocht úsáideoirí, ar inspreagadh agus ar bhealaí chun tionchar a imirt ar athrú iompraíochta úsáideoirí deiridh i dtreo stíleanna maireachtála atá níos feasaí ar fhuinneamh chun príomhchuspóirí REACT a bhaint amach. Thairis sin, beidh siad gníomhach freisin i bhforbairt straitéis DR iomchuí agus halgartaim seolta fuinnimh. Faoi dheireadh, feidhmeoidh TEES mar úinéir an láithreáin phíolótaigh leantóra d’Oileán Wight.

PANEPISTIMIO AIGAIOU

Measúnú iarmharta teicneo-eacnamaíoch agus comhshaoil ​​saolré ar thogra RES. Tascanna bailíochtaithe córais. Gníomhaíochtaí scaipthe & saothraithe. Ionadaí láithreán píolótach Oileán LesbosBeidh baint acu go príomha le próiseas píolótach pleanála bonneagair REACT trína chuid eolais fhairsing i meastóireacht theicneo-eacnamaíoch agus i measúnú tionchair timpeallachta a bhaineann le himscaradh tograí RES ar scála beag agus ar scála mór, agus an próiseas saolré iomlán á chur san áireamh. Thairis sin, beidh AEG gníomhach i dtascanna bailíochtaithe córais chomh maith le gníomhaíochtaí scaipthe agus saothraithe. Faoi dheireadh, feidhmeoidh AEG mar úinéir an láithreáin phíolótaigh leantóra d’Oileán Lesbos.

INSTITUTE MIHAJLO PUPIN

Córais SCADA & bainistíochta fuinnimh a fhorbairt. Idir-inoibritheacht an chórais, an sreabhadh cumhachta is fearr (OPF), rialú uathoibrithe ar chórais éagsúla agus dáilte. Anailís féidearthachtaMar gheall ar an taithí fhairsing atá ag forbairt córais SCADA agus córais bhainistíochta fuinnimh, rannchuideoidh PUPIN go príomha le REACT leis an eolas domhain ar idir-inoibritheacht an chórais, an sreabhadh cumhachta is fearr (OPF) agus rialú uathoibrithe ar chórais éagsúla agus dáilte. Thairis sin, giarálfaidh PUPIN a shaineolas i bpleanáil RES / stórála, ó thionscadail taighde roimhe seo de chuid an AE, chun an t-imscaradh is fearr is féidir a bhaint as bonneagar fuinnimh i suíomhanna píolótacha an togra agus anailís féidearthachta iomchuí do na suíomhanna píolótacha leantóra.

COMET GLOBAL INNOVATION

Leagan Amach & Cumarsáid an Úsáideoir-LárnaitheComet G.I. na bhuidheann prìobhaideach a tha speisealaichte ann an raon ùr-ghnàthachadh teicneòlach stèidhichte ann am Barcelona, ​​​​an Spàinn. Is e aon de na prìomh mhiseanan aig "Comet G.I." is e riaghladh, conaltradh agus sgaoileadh phròiseactan R&D&i agus malairteachadh èifeachdach air pròiseactan agus iomairtean air am maoineachadh leis an roinn phoblach is phrìobhaideach ionadail, nàiseanta no Eòrpach. "Comet G.I." air a stiùireadh le sgioba de eòlaichean le teisteanas àrd anns na raointean eòlais aca, le còrr air 25 bliadhna de eòlas ann an leasachadh phròiseactan rannsachaidh adhartach, a tha ag amas air na h-amasan leasachaidh seasmhach “SDGn” a tha ann an Clàr 2030 a choileanadh.

UNIV. DE LA REUNION

Réamhaisnéisí giniúna fuinnimh agus samhaltú acmhainní gréine agus córais shamhaltú. Anailís chomhshó & pleanáil bonneagair. Ionadaí láithreán píolótach Oileán ReunionTugann UR saineolas ábhartha agus fios gnó luachmhar i REACT i nginiúint fuinnimh agus réamhaisnéisí agus samhaltú acmhainní gréine do chórais fhótavoltach. Thairis sin, tacóidh sé freisin le gníomhaíochtaí a bhaineann le hanailís tiontaithe agus pleanáil bonneagair mar aon le húsáid stór fuinnimh. Faoi dheireadh, agus é ina úinéir ar cheann de shuíomhanna píolótacha leantóra REACT, Oileán Reunion, cinnteoidh UR saothrú thorthaí an togra san fhadtéarma.

CFAT

Bunaithe CFAT I 1991, is eagraíocht pobal bunaithe a CFAT ata cur seirbhísí ar do phobal ArannSoláthraíonn CFAT go leor fiontar sóisialta - mar an tIonad Cúram Leanaí, an tSeirbhís Bus Poiblí, an Páirc Spraoi, Ionad Athchúrsála, dáileadh breosla, Scéimeanna Fostaíochta Pobail, Fiontair Shóisialta, Tionscnaimh Chultúrtha agus Teanga, féin-inbhuanaitheacht, agus Tionscnaimh Fuinnimh Mhalartacha. Is é éiteas CFAT forbairt shóisialta agus eacnamaíoch oileánaigh Inis Mór a fheabhsú agus leanúint ar aghaidh ag iarraidh féiniúlachtaí cultúrtha agus teanga an Oileáin a chosaint.

ELECTROCHAEA

Teicneolaíochtaí stórála fuinnimh & fios gnó (teicneolaíocht cumhachta go gás bunaithe ar bhith-chatalaíoch chun leictreachas agus CO2 ar chostas íseal agus shnáithe a thiontú ina ghás in-athnuaite de ghrád píblíne)Agus iad mar chuid de cuibhreannais REACT atá tiomanta do theicneolaíochtaí stórála fuinnimh suaiteacha agus fios gnó ábhartha a sholáthar ar a gcomhtháthú agus ar an mbainistíocht is fearr, rannchuideoidh siad le gníomhaíochtaí pleanála agus taispeána lena dteicneolaíocht dílseánaigh cumhacht-go-gás (P2G) bunaithe ar bio-catalyst, ar a dtugtar archaea, chun leictreachas agus dé-ocsaíd charbóin ar chostas íseal agus shnáithe a thiontú ina ghás in-athnuaite de ghrád píblíne.