Tá oileáin gheogracha ag brath go mór ar mhargadh fuinnimh na mórthíre.

Tá oileáin gheogracha ag brath go mór ar mhargadh fuinnimh na mórthíre.

Tá roinnt constaicí ag na hOileáin Gheografacha sa tsamhail eangach leictreach traidisiúnta

Bíonn tionchar aige seo ar a slándáil fuinnimh agus ardaíonn sé costais fuinnimh suas le 400% i gcomparáid leis an mórthír

Mura bhfuil oileáin ceangailte leis an eangach tá siad ag brath go mór ar bhreoslaí iontaise

Má tá an nasc eangaí ann braitheann siad go mór ar allmhairiú fuinnimh

Próifílí ualaigh fuinnimh an-athraitheach mar gheall ar luaineacht an daonra sna séasúir turasóireachta ard agus íseal

Tá sé ríthábhachtach próifílí ualaigh inathraithe a thuar, a rialú agus a bhainistiú

Má tá siad in éineacht le teicneolaíocht stórála fuinnimh agus sciar níos mó d’fhuinneamh in-athnuaite ansin d’fhéadfadh oileáin taitneamh a bhaint as eangach leictreach níos glaise, níos cobhsaí agus níos athléimní.

Is togra taighde 4 bliana é REACT atá maoinithe ag Clár Horizon 2020 de chuid an AE

Is é a chuspóir na neamhspléachas fuinnimh oileánda a bhaint amach trí fhoinsí fuinnimh inathnuaite agus córais stórála fuinnimh a nascadh le hardán éileamh freagartha agus rannpháirtíocht a spreagadh i measc lucht úsáide i bpobal fuinnimh áitiúil.

Forbróidh REACT samhail theicniúil agus ghnó a léireoidh gur féidir leis na teicneolaíochtaí seo tairbhí eacnamaíocha tábhachtacha a thabhairt, cur le dícharbónú na gcóras fuinnimh áitiúil, astaíochtaí GHG a laghdú agus cáilíocht aeir chomhshaoil a fheabhsú

4 BLIANA
0
23 PÁIRTNÉIRÍ
0
11 TÍR SAN AE
0
8 nOILEÁN DIFRIÚLA
0
Play Video

Soláthróidh ár gcur chuige réiteach atá solúbtha, láidir agus inscálaithe.

Tá sé mar aidhm ag an togra pobail na n-oileán a spreagadh chun páirt ghníomhach a ghlacadh sa lúb rialaithe trí thionchar a imirt de láimh ar an gcuar éilimh ar fhuinneamh agus trí chabhrú leis an gclár comhoibritheach um Fhreagairt ar Éileamh a shainiú. Trí rannpháirtíocht na dtomhaltóirí deiridh, beidh REACT in ann leas a bhaint as an tsolúbthacht éilimh agus an t-éileamh ar fhuinneamh a mheaitseáil le giniúint foinse fuinnimh in-athnuaite nó fuinneamh maolánach a d’fhéadfaí a scaoileadh i dtréimhsí buaicéilimh.

Tá teicneolaíochtaí nuálacha atá ann cheana comhtháite laistigh d’ardán ICT inscálaithe chun eangach chliste dhigiteach a chumasú atá bunaithe ar ghiniúint dáilte agus freagairt éilimh. Cuideoidh prionsabail an Dearaidh Úsáideoir-Lárnaithe (UCD) le réiteach a sholáthar atá furasta le húsáid agus a bhfuil breisluach ag baint leis do na húsáideoirí. Cinnteoidh cur chuige modúlach maidir le dearadh agus comhtháthú na n-uirlisí agus na seirbhísí éagsúla fairsingeacht agus in-mhacasamhlú chroísheirbhísí REACT i gcomhthéacsanna, suíomhanna agus bonneagair éagsúla.

Tabharfaidh REACT coigilteas fuinnimh, astaíochtaí carbóin agus laghdú ar chostais fuinnimh a bheidh giaráilte trí chur chuige comhtháite maidir le barrfheabhsú taobh soláthair agus éilimh il-iompróra agus déanfar seo trí úsáid níos mó a bhaint as foinsí fuinnimh inathnuaite in éineacht le straitéis chomhoibritheach freagartha éilimh chun slándáil agus iontaofacht an ghréasáin a fheabhsú.

TOGRAÍ PÍOLÓTACHA & NA hOILEÁIN ATÁ Á LEANACHT

Déanfaidh trí oileán píolótacha le haeráidí difriúla, bonneagar fuinnimh, riachtanais eangaí agus comhthéacsanna margaidh gníomhaíochtaí an togra a imscaradh agus a bhailíochtú. Ligfidh cúig oileán leantóra do chomhpháirtithe pleananna macasamhlaithe ar mhórscála inmharthana a fhorbairt a dhéanfaidh measúnú ar thairbhí socheacnamaíocha an togra.

Tá sé in am a bheith páirteach i REACT!

Foghlamaigh a thuilleadh faoi ár dtogra, bí páirteach agus scaip an focal!

Déan teagmháil linn!